Alexandra

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Takeda voor Mijnhae.com (de “Website“). De informatie op deze website gaat over Takeda en zijn producten. Het is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie- en opleidingsdoeleinden. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze Website bezoekt en gebruikt.

  • Gebruik van de Takeda-website

Uw toegang tot en gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving. Door enige van de inhoud van deze website te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle tekst en afbeeldingen (de “Inhoud“), erkent u hierbij dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee hebt ingestemd, zonder beperking of kwalificatie, en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en Takeda Belgium NV, met vestiging in Leonardo Da Vincilaan 7, 1930 Zaventem, België (“Takeda“) worden vervangen met betrekking tot dit onderwerp.

  • Informatiedoeleinden

Deze website kan algemene informatie bevatten over verschillende medische aandoeningen en de behandeling ervan. Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor mensen met HAE, hun omgeving, de patiëntenverenigingen, de gezondheidszorg en het grote publiek. Het is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging voor geïnformeerd medisch advies of aanbevelingen van professionele zorgverleners. Er mag niet op worden vertrouwd als basis voor het nemen van beslissingen of maatregelen. Als u gezondheidsproblemen hebt of vermoedt te hebben, moet u uw huisarts of andere bevoegde zorgverleners raadplegen.

Deze website kan informatie bevatten over producten die mogelijk niet in alle landen beschikbaar zijn, of die beschikbaar zijn onder verschillende handelsmerken, voor verschillende indicaties, in verschillende doseringen of in verschillende sterktes. Niets hierin mag worden beschouwd als een verzoek, promotie of indicatie voor enig geneesmiddel op voorschrift, met inbegrip van geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn.

Alle informatie en referenties met betrekking tot de hantering, de opslag of het gebruik van producten, die worden geïmpliceerd door de relevante bron, zijn gebaseerd op de kennis van Takeda op het moment dat dergelijke aanbevelingen worden gedaan.

De informatie op deze website vormt geen aanbod of verzoek tot aankoop of vervreemding van, handel in of transacties in effecten van Takeda, zijn verbonden ondernemingen en/of partners.  Beleggers mogen voor hun beleggingsbeslissingen niet op deze informatie vertrouwen.

  • Gebruik van inhoud en intellectuele eigendomsrechten

De volledige Inhoud van deze Website is onderhevig aan de relevante bescherming van handelsmerken en auteursrechten. De handelsmerken, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk de “Handelsmerken“) die op deze site worden gebruikt of vermeld, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Takeda, een van zijn verbonden ondernemingen, en worden beschermd door de toepasselijke wetgeving. U mag informatie van deze website alleen downloaden, weergeven of afdrukken voor niet-commercieel persoonlijk gebruik of voor gebruik in niet-commercieel onderwijs en wetenschappelijk werk. Wijzigingen voor verdere reproductie van de inhoud zijn niet toegestaan en alle auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen in dit document worden in alle kopieën bewaard. De inhoud mag op geen enkele andere manier worden gekopieerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Takeda of tenzij zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Website en alle Inhoud ervan zijn eigendom van Takeda, zijn verbonden ondernemingen en/of partners. 

Er wordt u geen licentie verleend voor of recht op de Inhoud of op handelsmerken, octrooien, ontwerpen, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Takeda, zijn verbonden ondernemingen en/of partners.

  • Informatie “as is” 

Takeda zal redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en up-to-date informatie op deze Website te plaatsen, maar geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Takeda wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien garandeert Takeda noch verklaart het dat uw gebruik van de Inhoud op deze Website geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die niet eigendom zijn van Takeda of een van zijn verbonden ondernemingen. U stemt ermee in dat de toegang tot en het gebruik van deze Website en de Inhoud ervan op eigen risico zijn.

  • Afgewezen aansprakelijkheid

Noch Takeda, noch enige partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze Website is aansprakelijk voor enige schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolg-, punitieve en speciale of andere schade, verloren kansen, winstderving of verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van of het onvermogen om deze Website te gebruiken, of enige fouten of weglatingen in de Inhoud ervan. Deze beperking omvat schade aan of voor virussen die van invloed kunnen zijn op uw computerapparatuur.

  • Gegevensbescherming

Takeda respecteert de privacy van zijn websitegebruikers. Raadpleeg de Privacyverklaring  van Takeda waarin de rechten en verantwoordelijkheden van de gebruiker met betrekking tot de informatie die op deze website wordt bekendgemaakt, worden toegelicht.

  • Links naar andere websites

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die worden beheerd door derden waarover Takeda geen controle heeft. Dergelijke links worden louter ter informatie gegeven. Evenzo kan deze Website worden geraadpleegd via links van derden waarover Takeda geen controle heeft. Takeda geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de waarheid, nauwkeurigheid, geldendheid, volledigheid van enige informatie of naleving van toepasselijke wetgeving op dergelijke websites van derden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of letsel van welke aard dan ook die voortvloeit uit dergelijke inhoud of informatie. Het opnemen van links van derden houdt geen goedkeuring of aanbeveling door Takeda in.

  • Gebruik van vragen en opmerkingen

Behalve voor overdrachten die onder onze Privacyverklaring vallen of die door professionele zorgverleners worden gedaan krachtens de toepasselijke wetgeving, worden de EU-regelgeving en -codes, communicaties die u naar deze website of anderszins naar Takeda stuurt, beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en hoeft Takeda niet te reageren. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving behouden Takeda en zijn verbonden ondernemingen zich het recht voor om dergelijke communicaties voor enig doel te gebruiken en deze informatie zonder beperking of vergoeding te reproduceren, publiceren en openbaar te maken aanderden. Takeda en zijn verbonden ondernemingen mogen ook zonder beperking en zonder vergoeding aan u ideeën, concepten, knowhow, technieken of dergelijke in alle communicatie die u naar Takeda stuurt, gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten.

  • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In geval van een inbreuk op de voorwaarden in de Gebruiksvoorwaarden behoudt Takeda zich het recht voor om corrigerende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verhinderen dat u gebruik maakt van de diensten die Takeda aanbiedt en het verwijderen van informatie, gegevens en inhoud die aan deze site worden meegedeeld, op elk moment en zonder kennisgeving.

Deze Gebruiksvoorwaarden, de Inhoud van deze Website en uw gebruik ervan worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de belangrijke wetten van België. Elk conflict dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, zal, indien het niet in der minne wordt opgelost, worden beslecht door de rechtbanken van het bevoegde rechtsgebied in Brussel, België.

Indien enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze worden beïnvloed of aangetast.

  • Update van de Gebruiksvoorwaarden en andere beleidslijnen op deze Takeda-website

Takeda behoudt zich het recht voor om op elk moment materiaal van de Website te wijzigen of te verwijderen, en Takeda kan deze Gebruiksvoorwaarden en/of andere beleidslijnen die in deze Website worden uiteengezet, te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden en beleidslijnen te bekijken.

Datum: 15/09/2022

Impressum

Het auteursrecht en de eigendom van deze website berusten bij:

Takeda Pharmaceuticals International AG

Thurgauerstrasse 130

CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zürich) 

Zwitserland

www.mijnhae.com werd ontwikkeld door Takeda Pharmaceuticals International AG als een educatief hulpmiddel voor patiënten en zorgverleners.

© Takeda Pharmaceuticals International AG, 2020

Laatst bewerkt 15/09/2022

Wij gebruiken cookies

We gebruiken cookies op deze website om bezoekers te tracken via Google Analytics. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord. Meer informatie